Spoločnosť: Vitamino s.r.o.

IČO: 47514001

DIČ: 2023928775

IČ DPH: SK2023928775

sídlo: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 94311/B

e-mail: shop@vitamino.sk

(ďalej len „Vitamino“)

1. Základné informácie

1. 1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Podmienky“) sa riadia všetky záväzkové vzťahy a všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli alebo súvisia s uzatvorením kúpnej zmluvy medzi Vitamino ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim (ďalej len „Zákazník“), uzavretej prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese: www.vitamino.sk (ďalej len „Kúpna zmluva“), ktorý prevádzkuje Vitamino (ďalej len „E-shop“). E-shop sa zaoberá najmä predajom potravinových doplnkov a vysoko kvalitných potravín (ďalej len „Tovar“).

1. 2. Pokiaľ je niektoré ustanovenie týchto Podmienok v rozpore s Kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi Vitamino a Zákazníkom, má prednosť Kúpna zmluva.

1. 3. Tieto Podmienky sú pre obe zmluvné strany, t. j. Zákazníka a Vitamino, záväzné od okamihu, keď je medzi nimi uzatvorená Kúpna zmluva podľa ďalších ustanovení týchto Podmienok. Ustanovenia týchto Podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.

1. 4. Kúpna zmluva a tieto Podmienky sú vyhotovené a uzatvárajú sa v slovenskom jazyku.

1. 5. Vitamino upozorňuje, že znenie týchto Podmienok môže meniť. Takáto zmena nemá vplyv na práva a povinnosti vzniknuté pred prijatím zmeny Podmienok. Zákazník dáva súhlas s aktuálnym znením Podmienok pri každom jednotlivom uzatvorení Kúpnej zmluvy s Vitamino.

1. 6. Zákazníkom môže byť tak spotrebiteľ ako aj iné osoby.

1. 7. Vitamino sa môže v ponuke Tovaru uvedenom v E-shope od týchto Podmienok odchýliť. V takom prípade majú prednosť informácie uvedené v ponuke Tovaru v E-shope.

2. Spôsob uzatvorenia Kúpnej zmluvy a platobné podmienky

2. 1. Pri Tovare, ktorý je ponúkaný v E-shope, je uvedená aktuálna cena (ďalej len „Kúpna cena“) a aj ďalšie informácie o Tovare a jeho vlastnostiach. Kúpne ceny Tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, balného a ďalších súvisiacich poplatkov, okrem ceny dopravy a prípadných príplatkových alebo voliteľných služieb. Ak Vitamino Zákazníkovi poskytne zľavy, nie je možné ich medzi sebou kombinovať, pokiaľ Vitamino neurčí inak.

2. 2. Ku Kúpnej cene Tovaru Vitamino pripočíta náklady na doručenie, ktorých suma je závislá od spôsobu prepravy, ktorý si Zákazník zvolí (ďalej len „Poštovné“).

2. 3. Dojednanie Kúpnej zmluvy prebieha nasledovne:

 • 2. 3. 1. Zákazník zvolí druh a množstvo Tovaru a vloží ho do elektronického nákupného košíku;
 • 2. 3. 2. následne Zákazník vyberie spôsob doručenia Tovaru a spôsob platby, pričom pri každom spôsobe doručenia a spôsobe prevedenia platby je uvedená aj ich cena;
 • 2. 3. 3. ďalej Zákazník vyplní svoje kontaktné údaje a údaje pre doručenie Tovaru;
 • 2. 3. 4. stlačením tlačidla "Odoslať objednávku" je odoslaná záväzná objednávka (ďalej len "Objednávka") a jej súčasť tvoria všetky informácie vyplnené v predchádzajúcich krokoch; Zákazník môže pred odoslaním Objednávky kontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky zadal;
 • 2. 3. 5. Vitamino Zákazníkovi potvrdí prijatie Objednávky na jeho e-mail, ktorý uviedol v Objednávke (ďalej len „E-mail Zákazníka“). Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky je uzavretá Kúpna zmluva.

2. 4. Vitamino je oprávnené požiadať Zákazníka o dodatočné potvrdenie Objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

2. 5. Na základe uzatvorenej Kúpnej zmluvy sa Zákazník zaväzuje zaplatiť Vitamino Kúpnu cenu a cenu za dopravu Tovaru (Poštovné), ako aj prípadné ďalšie dohodnuté platby (ďalej len „Ostatné platby") a zároveň sa zaväzuje Tovar prevziať. Vitamino sa zaväzuje dodať Zákazníkovi objednaný Tovar a umožniť Zákazníkovi nadobudnúť k Tovaru vlastnícke právo.

2. 6. Zákazník prehlasuje, že všetky údaje uvedené v Objednávke, prípadne v iných dojednaniach alebo komunikácii medzi ním a Vitamino sú pravdivé, správne, úplné a aktuálne. Zákazník sa zaväzuje prípadné zmeny týchto údajov bezodkladne oznámiť. Vitamino výslovne upozorňuje a Zákazník berie na vedomie, že Vitamino nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych, nepravdivých, neúplných alebo neaktuálnych údajov. Zákazník sa zaväzuje nahradiť Vitamino škodu, ktorú mu spôsobil oznámením nesprávnych, či nepravdivých údajov.

2. 7. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku, ktoré zákazník vynaloží na to, aby mohol uzavrieť Kúpnu zmluvu (t. j. napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory, atď.) si hradí Zákazník sám. Vitamino neúčtuje v tejto súvislosti žiadne dodatočné poplatky a sadzba týchto nákladov je v bežnej výške.

2. 8. Kúpnu cenu spoločne s cenou dopravy (Poštovným) a prípadnými ďalšími dohodnutými nákladmi (Ostatné platby) sa Zákazník zaväzuje uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • 2. 8. 1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom Zákazníkom v Objednávke;
 • 2. 8. 2. bezhotovostne kartou prostredníctvom platobného terminálu pri dodaní na dobierku v mieste určenom v Objednávke, pokiaľ spôsob platby podporuje Zákazníkom zvolený prepravca alebo výdajné miesto;
 • 2. 8. 3. bezhotovostne prevodom na účet Vitamino, ktorý Vitamino oznámi Zákazníkovi v procese Objednávky spoločne s variabilným symbolom, ktorý je Zákazník povinný pri platbe uviesť;
 • 2. 8. 4. bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány Comgate;
 • 2. 8. 5. bezhotovostne prostredníctvom platobného tlačidla Comgate s využitím Google pay alebo Apple pay.

2. 9. Predávajúci nepožaduje od Zákazníka zálohu.

2. 10. Pri platbe na dobierku, či už v hotovosti alebo bezhotovostne kartou, je Kúpna cena, vrátane Poštovného a Ostatných platieb, splatná pri prevzatí Tovaru. V prípade inej bezhotovostnej platby je Kúpna cena, vrátane Poštovného a Ostatných platieb, splatná do 72 hodín od odoslania Objednávky. Pokiaľ Zákazník neuhradí Kúpnu cenu, Poštovné a Ostatné platby vo vyššie uvedených lehotách, môže Vitamino odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak Vitamino odstúpi od Kúpnej zmluvy, nezaniká tým nárok Vitamino na náhradu prípadných nákladov na dopravu Tovaru (Poštovného) k Zákazníkovi.

2. 11. Pri bezhotovostnej platbe sa Kúpna cena, Poštovné a Ostatné platby považujú za uhradené okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Vitamino.

2. 12. Zákazník berie na vedomie, že v prípade bezhotovostných platieb (okrem platby kartou pri dobierke) Vitamino odošle Tovar až po pripísaní celej Kúpnej ceny, Poštovného a Ostatných platieb na svoj účet.

2. 13. Po úplnom zaplatení Kúpnej ceny, Poštovného a Ostatných platieb vystaví Vitamino Zákazníkovi na vykonané platby daňový doklad – faktúru, ktorú pošle Zákazníkovi elektronicky na E-mail Zákazníka, s čím tento výslovne súhlasí alebo mu ju odovzdá spolu s Tovarom.

2. 14. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k Tovaru úplným zaplatením Kúpnej ceny, vrátane Poštovného a Ostatných platieb a jeho prevzatím.

3. Preprava a dodanie Tovaru

3. 1. Vitamino umožňuje nasledujúce spôsoby doručenia Tovaru:

 • 3. 1. 1. doručenie kuriérom;
 • 3. 1. 2. doručenie na jednu z výdajní Zásielkovne.

3. 2. Cena za dodanie (Poštovné) je uvedená v Objednávke a jej odoslaním Zákazník s touto vyjadruje súhlas. Podmienky dodania sa spravujú aktuálnymi dodacími podmienkami príslušnej Kuriérskej spoločnosti zverejnenými na: https://files.packeta.com/web/files/SK-Obchodne-podmienky-01-11-2020.pdf a https://www.posta.sk/informacie/postove-obchodne-a-financne-podmienky

3. 3. Ak je Vitamino podľa Kúpnej zmluvy povinné dodať Tovar na miesto určené Zákazníkom, je Zákazník povinný Tovar prevziať pri jeho dodaní. Zákazník sa zaväzuje Tovar prevziať aj v ďalších prípadoch, najmä po vybavenej reklamácii alebo ak je mu Tovar zasielaný opätovne, pri neskorom uplatnení práva od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu.

3. 4. Ak je z dôvodov na strane Zákazníka Tovar doručovaný opakovane, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s týmto opakovaným alebo iným spôsobom doručenia. V prípade, že sa Zákazník s Vitamino na základe osobitnej požiadavky Zákazníka dohodnú na inom spôsobe dopravy, než ktorý umožňuje Vitamino, nesie Zákazník nebezpečenstvo škody na veci a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

3. 5. V prípade omeškania Zákazníka s prevzatím Tovaru, má Vitamino právo kedykoľvek za trvania omeškania od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

3. 6. Pri prevzatí Tovaru je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalov. Pokiaľ je obal porušený spôsobom, ktorý svedčí o neoprávnenom otvorení zásielky, má Zákazník právo zásielku od prepravcu neprevziať a zároveň je povinný s osobou, ktorá mu Tovar doručila, spísať protokol o škode. Súčasne je Zákazník povinný nahlásiť túto skutočnosť Vitamino e-mailom na shop@vitamino.sk, a to bez zbytočného odkladu od momentu odmietnutia prevzatia zásielky.

3. 7. Vitamino upozorňuje, že doba doručenia Tovaru závisí od druhu a množstva objednaného Tovaru. Vitamino sa zaväzuje Tovar Zákazníkovi dodať v lehote, ktorá je uvedená pri jednotlivom Tovare v E-shope.

4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

4. 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom spotrebiteľom sa rozumie Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy (ako spotrebiteľskej zmluvy) nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj „Spotrebiteľ“). Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom okamihom, keď tento prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa

 • 4. 1. 1. Tovary objednané Zákazníkom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
 • 4. 1. 2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých kusov, okamihom prevzatia posledného kusu.

4. 2. Zákazník má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie uvedenej v bode 4.1. tohto článku.

4. 3. Zákazník môže svoje právo na odstúpenie podľa bodu 4.1. tohto článku uplatniť v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvalom nosiči alebo aj prostredníctvom Formuláru na odstúpenie, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Podmienok a je zaslaný Zákazníkovi spolu s Tovarom.

4. 4. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 4.1. tohto článku je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty špecifikovanej v bode 4.1. tohto článku.

4. 5. Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť na adresu Vitamino uvedenú vyššie v kontaktných údajoch: Odporúčame vrátený Tovar zasielať doporučenou zásielkou. Tovar zasielaný na dobierku nie je Vitamino povinný prevziať.

4. 6. Vitamino je povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Zákazníkovi Kúpnu cenu spoločne s ďalšími platbami, ktoré prijal (okrem prípadov podľa bodu 4.7.), a to rovnakým spôsobom, akým platby od Zákazníka prijal. Vitamino je oprávnené platby vrátiť aj iným spôsobom, pokiaľ s tým Zákazník súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

4. 7. Zákazník berie na vedomie, že Vitamino nie je povinné uhradiť Zákazníkovi dodatočné náklady, ak si tento zvolí iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Vitamino.

4. 8. Vitamino nie je povinné vrátiť Zákazníkovi platby podľa bodu 4.6. tohto článku pred tým, ako mu je Tovar vrátený alebo kým Zákazník nepreukáže zaslanie Tovaru späť Vitamino.

4. 9. Náklady na vrátenie Tovaru znáša Zákazník, a to i v prípade, ak Tovar nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

4. 10. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

4. 11. Zákazník nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), najmä pokiaľ sa jedná o:

 • 4. 11. 1. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Zákazníka (napr. pokiaľ si Zákazník nechá vyrobiť krabičku s vlastním popisom);
 • 4. 11. 2. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (napr. potraviny s krátkou dobou spotreby a pod.);
 • 4. 11. 3. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (napr. pri namiešaní müsli);
 • 4. 11. 4. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. otvorenie sterilného obväzu alebo uzatvoreného balenia potravinových doplnkov, vitamínov a pod.);
 • 4. 11. 5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru, predávaných v ochrannom obale, ak Zákazník tento obal rozbalil;
 • 4. 11. 6. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy (napr. e-kniha zaslaná na e-mail).

4. 12. Vitamino má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť za rovnakých podmienok, ako Spotrebiteľ, a to až do doby, než Zákazník prevezme Tovar, pričom odstúpenie je účinné odo dňa jeho doručenia Zákazníkovi a Kúpna zmluva sa ruší od počiatku a Vitamino a Zákazník sú povinní, bez zbytočného odkladu vrátiť si všetky navzájom poskytnuté plnenia, najmä Kúpnu cenu, vrátane ostatných prijatých platieb.

4. 13. V prípade, že si Zákazník objedná Tovar, pri ktorom bola v E-shope zobrazená zjavne nesprávna Kúpna cena, prípadne ktoré nie je skladom, Vitamino ho o tejto skutočnosti informuje bez zbytočného odkladu od vykonania Objednávky. Vitamino má v takomto prípade zároveň právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

4. 14. Pre vylúčenie pochybností sa Vitamino a Zákazník dohodli, že v prípade, ak Vitamino Zákazníkovi spoločne s Tovarom pošle darček, v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Zákazník povinný tento vrátiť Vitamino spolu s Tovarom.

4. 15. Pre vylúčenie pochybností, Zákazník berie na vedomie, že body 4.1. až 4.11. tohto článku sa uplatňujú len v prípade, ak je Zákazníkom Spotrebiteľ.

5. Práva z vadného plnenia a možnosti reklamácie

5. 1. Úvodné ustanovenia

 • 5. 1. 1. Vitamino sa zaväzuje Tovar dodať v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
 • 5. 1. 2. Vitamino zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Zákazníkom. Vitamino nezodpovedá:
  • a. za vady spôsobené najmä opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach (napr. klimatických), nedodržaním návodu k použitiu alebo nerešpektovaním účelu, pre ktorý je Tovar bežne využívaný;
  • b. pri použitom Tovare za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením;
  • c. pri Tovare predávanom za nižšiu cenu za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena;
  • d. za vady, ktoré spôsobil Zákazník.
 • 5. 1. 3. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Zákazníkom.
 • 5. 1. 4. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.
 • 5. 1. 5. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich Zákazník neuplatní v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

5. 2. Podmienky uplatnenia zodpovednosti za vady (reklamácie)

 • 5. 2. 1. Zákazník je povinný Tovar pri jeho prevzatí dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Vitamino postupom podľa bodu 5.3.. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, sa nebude prihliadať.
 • 5. 2. 2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), je Zákazník povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu na Tovare zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, postupom podľa bodu 5.3.
 • 5. 2. 3. Záruku možno uplatniť len za podmienok podľa tohto článku Podmienok. Záruku nemožno uplatniť na vady, za ktoré Vitamino nezodpovedá, najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.
 • 5. 2. 4. Zákazník nie je oprávnený uplatniť si záruku na Tovar v prípade, ak o vade vedel pred prevzatím Tovaru, resp. bol na ňu upozornený alebo mu z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Kúpnej ceny Tovaru.
 • 5. 2. 5. Vitamino nezodpovedá za škodu na zásielke (Tovare) spôsobenú treťou osobou (najmä dopravcom).

5. 3. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

 • 5. 3. 1. Zákazník môže reklamáciu uplatniť u Vitamino písomne zaslaním na adresu: Vitamino s. r. o., sklad 160030, Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, Slovenská republika alebo prostredníctvom e-mailu na: shop@vitamino.sk
 • 5. 3. 2. V podaní, ktorým si Zákazník uplatňuje reklamáciu, uvedie popis vady Tovaru a adresu, vrátane e-mailu, na ktorú ho Vitamino vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady špecifikovaných v bode 5.4.4. až 5.4.8 tohto článku si uplatňuje.
 • 5. 3. 3. Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie Tovaru predložiť Tovar a doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Vitamino, inak nebude reklamácia uznaná.
 • 5. 3. 4. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi podľa bodu 5.3.3. tohto článku Vitamino.
 • 5. 3. 5. V prípade, ak je podanie, ktorým si Zákazník uplatňuje reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.) Vitamino ho e-mailom zaslaným na e-mail uvedený v reklamácii vyzve na doplnenie reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného podania zo strany Zákazníka.
 • 5. 3. 6. Ak Zákazník nedoplní podanú reklamáciu, v zmysle bodu 5.3.5. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy podľa bodu 5.3.5. tohto článku, bude táto považovaná za neopodstatnenú.
 • 5. 3. 7. O prijatí reklamácie Vitamino bezodkladne vyrozumie Zákazníka, a to zaslaním Potvrdenia o prijatí reklamácie e-mailom na E-mail Zákazníka, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

5. 4. Vybavenie reklamácie

 • 5. 4. 1. Vitamino je na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikované v bode 5.4.4. až 5.4.8 tohto článku) si uplatňuje, povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • 5. 4. 2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.
 • 5. 4. 3. Vitamino je povinné o vybavení reklamácie vydať Zákazníkovi písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení informuje Zákazníka prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail Zákazníka. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, Zákazníkovi bude zaslaný opravený Tovar alebo bude Tovar vymenený za nový Tovar alebo mu bude vrátená zaplatená Kúpna cena, ak sa Vitamino a Zákazník nedohodnú inak.
 • 5. 4. 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Vitamino je povinné vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • 5. 4. 5. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Vitamino nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
 • 5. 4. 6. Vitamino môže vždy namiesto odstránenia vady Tovaru vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 • 5. 4. 7. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Zákazník právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
 • 5. 4. 8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 • 5. 4. 9. Vitamino je povinné reklamáciu vybaviť odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Kúpnej ceny Tovaru Zákazníkovi, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím.

5. 5. Spoločné ustanovenia k bodom 5.1. až 5.4. článku 5. Práva z vadného plnenia a možnosti reklamácie

 • 5. 5. 1. Zákazník berie na vedomie, že ustanovenia bodu 5.1. až 5.4. tohto článku sa aplikujú len v prípade, ak je Zákazník Spotrebiteľom.
 • 5. 5. 2. Právne vzťahy, ako aj práva a povinnosti, súvisiace alebo týkajúce sa zodpovednosti za vady a/alebo s uplatňovaním práv zo zodpovednosti za vady v prípade Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľ, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

6. Užívateľský účet a vernostný program

6. 1. Vitamino umožňuje Zákazníkovi na internetových stránkach E-shopu zriadiť si svoj užívateľský účet. Ten sa vytvára registráciou. Zo svojho užívateľského účtu môže Zákazník vykonávať objednávanie Tovaru. Pre objednanie Tovaru však nie je registrácia a zriadenie užívateľského účtu nutné.

6. 2. Pre registráciu a zriadenie užívateľského účtu Zákazník vyplní základné údaje, t. j. e-mail a heslo. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom prístupových údajov k užívateľskému účtu a nie je oprávnený umožniť jeho užívanie tretím osobám. Vitamino nenesie zodpovednosť za dôsledky porušenia povinnosti Zákazníka podľa predchádzajúcej vety.

6. 3. Zákazník je povinný pri registrácii užívateľského účtu uvádzať správne a pravdivé údaje a priebežne ich tiež aktualizovať.

6. 4. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že sa stáva členom vernostného programu, pri prvom použití získaných vernostných bodov.

6. 5. Vytvorením užívateľského účtu sa Zákazníkovi začnú automaticky pripisovať body za nákupy vykonané prostredníctvom užívateľského účtu. Tieto body môže následne využiť na nákup ďalšieho Tovaru.

6. 6. Body vernostného programu sa pripočítajú v pomere 1 bod za každé celé 1 EUR nákupu, pričom 1 bod je rovný 0,01 EUR.

6. 7. Vitamino upozorňuje, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne Zákazníkovi v dôsledku obmedzenej funkčnosti alebo nefunkčnosti užívateľského účtu.

6. 8. Zákazník berie na vedomie, že Vitamino je oprávnené kedykoľvek zrušiť Zákazníkov užívateľský účet, najmä v prípade, kedy ho Zákazník dlhšie ako jeden rok nevyužíva alebo porušuje tieto Podmienky.

6. 9. Zákazník je oprávnený svoj užívateľský účet kedykoľvek zrušiť.

7. Ochrana osobných údajov

7. 1. Osobné údaje Zákazníka Vitamino spracúva v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a príslušnými právnymi predpismi Európskej únie.

7. 2. Osobné údaje, ktoré Zákazník uvedie v Objednávke alebo v Kúpnej zmluve, slúžia výhradne pre potrebu Vitamino.

7. 3. Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. Informácie o spracúvaní osobných údajov Zákazníka spoločnosťou Vitamino sú dostupné tu.

8. Podávanie sťažností a podnetov
Alternatívne riešenie sporov

8. 1. Podávanie sťažností a podnetov

 • 8. 1. 1. Zákazník je oprávnený podávať podnety a sťažnosti prostredníctvom elektronickej adresy shop@vitamino.sk. Informácie o vybavení sťažnosti Zákazníka zašle Vitamino na E-mail Zákazníka.
 • 8. 1. 2. Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

8. 2. Alternatívne riešenie sporov

 • 8. 2. 1. Zákazník má právo obrátiť sa na Vitamino so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: shop@vitamino.sk , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci (Vitamino) vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Vitamino porušil jeho práva. Ak Vitamino odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).
 • 8. 2. 2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR, https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
 • 8. 2. 3. Návrh môže Zákazník podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.
 • 8. 2. 4. Zákazník môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event =main.home2.show&lng=SK.
 • 8. 2. 5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Zákazníkom ako Spotrebiteľom a Vitamino, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou.

9. Záverečné ustanovenia

9. 1. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Vitamino a Spotrebiteľom sa spravujú najmä Občianskym zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

9. 2. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Vitamino a Zákazníkom, ktorý nie je Spotrebiteľom, sa spravujú najmä Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

9. 3. Vitamino nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazané žiadnymi kódexami správania.

9. 4. K riešeniu sporov, ktoré vzniknú medzi Zákazníkom a Vitamino, sú príslušné slovenské všeobecné súdy s miestnou príslušnosťou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Tým nie sú dotknuté práva Zákazníka – Spotrebiteľa podľa príslušných právnych predpisov.

9. 5. Ak sa Zákazník s Vitamino nedohodne inak, bude všetka korešpondencia medzi nimi vedená prostredníctvom e-mailu, prípadne osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb zaslaním doporučenej zásielky. V prípade, že Vitamino bude Zákazníkovi doručovať na e-mail, je oprávnené na tento účel využívať e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom v Objednávke (E-mail Zákazníka), prípadne pri registrácii.

9. 6. Zákazník odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito Podmienkami, vrátene ich príloh (neoddeliteľných súčastí), vopred riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, že s nimi bezvýhradne súhlasí a akceptuje ich.

9. 7. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 14. 5. 2021

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na stiahnutie tu.

Vernostný program

Získajte špeciálne ceny pre registrovaných zákazníkov, zbierajte body za objednávky a nakupujte tak svoje obľúbené produkty lacnejšie.

Zajtra odosielame

Urobte objednávku ešte dnes a my vám ju odošleme do druhého dňa.