Príspevok:

Spustili sme nový Vitamino profil a pri tejto príležitosti pre vás máme uvítaciu súťaž! Hrať budeme o voucher v hodnote 50 € na nákup akýchkoľvek produktov z nášho e-shopu.

Podmienky súťaže sú nasledovné:

 • dajte like fotke
 • označte 2 kamarátov
 • sledujte profil @vitamino.sk

Súťaž potrvá do polnoci 3. 3. 2021, vylosovaného víťaza označíme nasledujúci deň. Čo by ste si kúpili v prípade výhry? :)

Pravidlá súťaže

"Instagram Vitamino.sk" (Ďalej len "Pravidlá")

§ 1

 • Tieto Pravidlá stanovujú podmienky, podľa ktorých prebieha súťaž s názvom: "Instagram Vitamino.sk" (ďalej len "Súťaž").

§ 2

 • Usporiadateľom je spoločnosť Vitamino s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 831 06, Bratislava IČO: 47514001, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, v oddielu C, vložke 84710 (ďalej len "Usporiadateľ"), v spolupráci so spoločnosťou RVLT Digital sro, IČO 07412649, so sídlom Osadní 774/35 , Holešovice, 170 00 Praha 7, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. C 300620 (ďalej len "Organizátor").
 • Správcom súťaže je spoločnosť RVLT Digital s.r.o., IČO 07412649, so sídlom Osadní 774/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. C 300620 (ďalej len "Správca").

§ 3

 • Súťaž je vedená na instagramovom profile Vitamino.sk. (https://www.instagram.com/vitamino.sk) (ďalej len "Aplikácia súťaže"), propagovaná na facebookovom profile Vitamino (ďalej len "Facebook Vitamino.sk"), prípadne ďalších komunikačných kanáloch.
 • Súťaž prebieha v období od 24. 2. 2021 od 12:00 do 3. 3. 2021 do 24:00 (ďalej len "Súťažné obdobie").
 • Usporiadateľ bude o Súťaži informovať na svojom instagramovom profile.
 • Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, vyhodnocovaná ani spravovaná prevádzkovateľmi sociálnej siete Instagram (ďalej len "Instagram"). Prevádzkovateľom Instagramu nevznikajú v spojení s touto Súťažou žiadne povinnosti ani práva voči súťažiacim a spoločnosť Instagram nemá žiadne záväzky voči Účastníkom tejto Súťaže.
 • Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky.

§ 4

 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby trvale bývajúce na území Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, mladší len so súhlasom zákonného zástupcu (každá takáto osoba ďalej len "Účastník"), ktoré sú registrované na sociálnej sieti Instagram, majú po celý čas Súťaže aktívny svoj účet na Instagramu a splnia stanovené pravidlá Súťaže. Usporiadateľ má právo overiť totožnosť súťažiaceho, poprípade výhercu, pre vyhodnotenie Súťaže v súlade s týmito Pravidlami.
 • Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete Instagram.
 • Mechanika Súťaže spočíva v označení príslušného príspevku srdiečkom, označenie dvoch iných profilov v poznámkach a sledovanie instagramového profilu @vitamino.sk. Z komentárov publikovaných v Súťažnom období bude po jeho skončení (najneskôr do 4. 3. 2021 do 18:00) na základe splnenia všetkých súťažných podmienok vyžrebovaný výherca, ktorý dostane výhru.
 • Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a pracovníci Správcu. Usporiadateľ nie je povinný prijímať a zhromažďovať vyhlásenia týkajúce sa tejto výhrady.

§ 5

 • Súťaž prebieha na sociálnej sieti Instagram (www.instagram.com). Účastník uvedením odpovede v Aplikácii súťaže alebo iným splnením súťažnej úlohy potvrdí svoj zámer zúčastniť sa Súťaže a súhlas s týmito Pravidlami.
 • Súťaží sa o nasledovné ceny: Poukaz na nákup v hodnote 50 € udelený vo forme zľavového kódu. (Ďalej len "Cena").
 • Výherca bude Správcom kontaktovaný prostredníctvom súkromnej ​​správy na Instagramu, v ktorej mu bude oznámený zľavový kód, ktorý bude mať platnosť do 31.12.2021.
 • Výherca nie je oprávnený vymáhať Cenu právnou cestou, žiadať výmenu Ceny alebo jej ekvivalent v peniazoch. Nárok na Cenu nie je prevoditeľný na inú osobu.

§ 6

 • Účastník súťaže prehlasuje, že zaslaním súťažnej správy neporušuje žiadne práva tretích osôb. V prípade, že zaslaním súťažné správy dôjde k porušeniu práv tretích osôb, nesie zodpovednosť Účastník súťaže, ktorý súťažnú správu zaslal.

§ 7

 • Zásady Súťaže stanovujú výhradne tieto Pravidlá. Všetky propagačné a reklamné materiály majú výhradne informačný charakter. 
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo vykonávať zmeny Pravidiel v dobe trvania Súťaže, ak to nespôsobí zhoršenie podmienok pre účasť v Súťaži.
 • Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do Súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, bude zo Súťaže vylúčená a nemá nárok na výhru.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania, je vulgárny, hrubo uráža iných Účastníkov, Správcu, Usporiadateľa alebo ich obchodných partnerov. 
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže, u ktorého nastane dôvodné podozrenie, že sa pokúsil obísť Pravidlá Súťaže alebo akokoľvek postupoval v rozpore s týmito Pravidlami alebo sa pokúsil podvodným spôsobom ovplyvniť výsledok Súťaže, vrátane využívania viacerých instagramových profilov pre súťaženie pod totožným menom. Toto konanie sa považuje za podvodné.
 • Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie a / alebo instagramový profil odporuje pravidlám sociálnej siete Instagram. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude takýto účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry nebude možné.
 • Ustanovenia týchto Pravidiel sa riadia slovenskými právnymi predpismi. Vo veciach neupravených týmito Pravidlami sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o autorskom práve a ďalších zákonov.
 • Usporiadateľ ani Správca nenesú zodpovednosť za závady spojené s fungovaním portálu Instagram, operátorov internetových služieb a ďalších tretích subjektov, na ktorých konanie alebo zanedbanie Usporiadateľ nemá vplyv. Usporiadateľ ďalej nenesie zodpovednosť za okolnosti, ktoré sú na strane Účastníkov.
 • Usporiadateľ ani Správca nenesú zodpovednosť za meškanie alebo akékoľvek prekážky v komunikácii s Účastníkmi Súťaže plynúce z príčin na ňom nezávislých.
 • Usporiadateľ ani Správca nenesú zodpovednosť za nemožnosť dodať Cenu Výhercovi z príčin na ňom nezávislých.
 • Prihláška k účasti Účastníka v Súťaži znamená, že sa Účastník zoznámil so znením týchto Pravidiel a vyjadruje súhlas s ustanoveniami týchto Pravidiel.

V Bratislave dňa 24. 2. 2021

Vitamino.sk

Vernostný program

Získajte špeciálne ceny pre registrovaných zákazníkov, zbierajte body za objednávky a nakupujte tak svoje obľúbené produkty lacnejšie.

Zajtra odosielame

Urobte objednávku ešte dnes a my vám ju odošleme do druhého dňa.