Súhlas so zasielaním reklamných materiálov

1. Týmto ako dotknutá osoba udeľujem súhlas, aby mi spoločnosť Vitamino s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO 47 514 001, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 94311/B, kontaktné údaje: shop@vitamino.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) zasielala marketingové materiály a informačné letáky o činnosti Prevádzkovateľa, a to na e-mailovú adresu, ktorú som poskytol.

2. Dotknutá osoba vložením a odoslaním e-mailovej adresy na webovej stránke Prevádzkovateľa (www.vitamino.sk) udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov:

 • a. v rozsahu e-mailovej adresy,
 • b. na účely zasielania všeobecných reklamných (marketingových) oznámení o produktoch a službách Prevádzkovateľa a informačné letáky o činnosti Prevádzkovateľa.

3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Poučenie:

1. Prevádzkovateľ je voči Dotknutej osobe v právnom postavení prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR a Zákona, t.j. osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva OÚ vo vlastnom mene.

2. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa OÚ spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (čl. 13 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 1 písm. d) Zákona): Nespracúva na tomto základe.

3. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje (čl. 13 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 1 písm. e) Zákona):

 • a. externý poskytovateľ marketingových služieb.
 • b. online služba umožňujúca rozosielku newsletterov.

4. Informácia o tom, či Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (čl. 13 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 1 písm. f) Zákona): Prevádzkovateľ nezamýšľa takýto prenos.

5. Vymedzenie, či ide o zákonnú/zmluvnú požiadavka/ požiadavku potrebnú na uzavretie zmluvy/povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje/možné následky neposkytnutia osobných údajov (čl. 13 ods. 2 písm. e) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. e) Zákona):
Dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov. Možné následky neposkytnutia: neposkytnutie osobných údajov spôsobí, že Dotknutej osobe nebudú zasielané určené materiály a informácie.

6. Doba spracúvania osobných údajov (čl. 13 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. a) Zákona): Po dobu 3 (troch) rokov alebo do odvolania súhlasu.

7. Právo Dotknutej osoby požadovať od Prevádzkovateľa prístup k OÚ týkajúcich sa Dotknutej osoby, o práve na opravu OÚ, o práve na vymazanie OÚ alebo o práve na obmedzenie spracúvania OÚ, o práve namietať spracúvanie OÚ, ako aj o práve na prenosnosť OÚ (čl. 13 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. b) Zákona): Dotknutá osoba má voči Prevádzkovateľovi nasledovné práva:

 • a. Právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľa žiadať:
  • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú OÚ spracúvané.
  • prístup k OÚ a ďalším informáciám,
  • poskytnutie kópie OÚ, ktoré o Dotknutej osoby spracúva,
  • informácie o primeraných zárukách, ak sa OÚ prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
 • V prípade opätovnej žiadosti o kópiu Prevádzkovateľ môže účtovať primeraný poplatok.
 • b. Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľa žiadať opravu neúplných alebo nesprávnych OÚ.
 • c. Právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo si u Prevádzkovateľa uplatniť vymazanie OÚ, ak je splnený jeden z týchto dôvodov:
  • OÚ už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  • Dotknutá osoba odvolala súhlas so spracúvaním,
  • Dotknutá osoba využila právo namietať a Prevádzkovateľ mu vyhovel,
  • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
  • ide o právnu povinnosť Prevádzkovateľa vymazať OÚ,
  • OÚ sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • V čl. 17 v odseku 3 Nariadenia GDPR sú upravené výnimky z tohto práva.
 • d. Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Ak sa OÚ spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ už jej OÚ na tieto účely nesmie spracúvať.
 • e. Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľa získať svoje OÚ a preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi za súčasného splnenia týchto podmienok:
  • spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve a
  • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami,
  • požadované OÚ by sa mali týkať Dotknutej osoby a malo by ísť o údaje, ktoré táto osoba poskytla.
  • V rámci tohto práva môže Dotknutá osoba:
  • získať svoje OÚ od Prevádzkovateľa v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte
  • žiadať priame poskytnutie OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • f. Právo odvolať súhlas: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila
 • g. Právo podať návrh na začatie konania: Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 13 ods. 2 písm. f) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. f) Zákona): Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.

Zásady ochrany spracúvania osobných údajov tu.

Telefon

Chci, aby mi ze společnosti Vitamino s.r.o., O 47514001, sídlo Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, párkrát do měsíce někdo zavolal a zeptal se, jak jsem spokojen s využíváním e-shopu vitamino.sk a případně mi poradil a nabídl další produkty.

Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat (při každém telefonátu, případně v nastavení mého uživatelského účtu).

Přečetl jsem si podmínky ochrany osobních údajů umístěné na odkazu zde.

Vernostný program

Získajte špeciálne ceny pre registrovaných zákazníkov, zbierajte body za objednávky a nakupujte tak svoje obľúbené produkty lacnejšie.

Zajtra odosielame

Urobte objednávku ešte dnes a my vám ju odošleme do druhého dňa.